ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เป็นของส่วนบุคคล และสายการบินแทบจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจริง


หากอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อทั้งหมดได้ มักจะมีค่าใช้จ่ายสูง