ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์คือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ


ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่บัตรผ่านขึ้นเครื่องและไม่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเที่ยวบินแก่คุณ


คุณสามารถรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องได้ด้วยการเช็คอินแบบออนไลน์หรือเมื่อเช็คอินที่สนามบิน


สามารถพบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเช็คอินได้บนตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ