คลิกบนลูกศรสีน้ำเงินแล้วคุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ

ตัวอย่างเช่นคลาสที่คุณได้จองไว้ (Economy หรือ Premium Economy)