เอกสารและผู้โดยสาร

ไม่มีการเว้นวรรคในชื่อของฉัน
ระบบการจองของสายการบินไม่อนุญาตให้มีการเว้นวรรคในชื่อของคุณ ไม่มีปัญหาในการเดินทางหากชื่อบนตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณติดกัน ระบบไม่รู้จักการเว้นวรรคระหว่า...
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 1:42 PM
ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์คือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณ ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่บัตรผ่านขึ้นเครื่องและ...
วันพุธ, 15 พฤษภาคม, 2019 at 1:44 PM