Mỗi vé đều có các điều kiện riêng khi đổi ngày bay hoặc tuyến hay. Quý khách có thể tìm thấy thông tin chính xác về các điều kiện cho chuyến bay của mình trong phần "Xem điều kiện vé" ở thư xác nhận yêu cầu đặt chỗ. Xin lưu ý, có thể có trường hợp quý khách không được phép thực hiện bất kỳ thay đổi nào theo điều kiện vé của mình.