Vé điện tử là một tài liệu điện tử liệt kê tất cả các thông tin về chuyến bay của quý khách.


Vé điện tử không phải là thẻ lên máy bay, do vậy, vé này không cho quý khách quyền lên chuyến bay.


Quý khách có thể lấy thẻ lên máy bay bằng cách làm thủ tục trực tuyến hoặc tại sân bay.


Tất cả các thông tin cần thiết để làm thủ tục đều được nêu rõ trên vé điện tử của quý khách.