Không. Sau khi đã đặt chỗ xong thì quý khách sẽ không thể nâng cấp gói dịch vụ của mình.