Các dịch vụ bổ sung đã mua

Sau khi đặt chỗ, tôi có thể nâng cấp gói dịch vụ của mình được không?
Không. Sau khi đã đặt chỗ xong thì quý khách sẽ không thể nâng cấp gói dịch vụ của mình.
Wed, 15 Tháng 5, 2019 at 2:00 CH